+ Слово/выражение Дата
+ После принятия учредителями решения о создании банка, для подготовки необходимых... 09 апреля
Уюмдаштыруучулар, банкты түзүү жөнүндө чечим чыгаргандан кийин, банктык операцияларды...
+ Специальные права заимствования (СПЗ) 24 ноября
Карыз алуунун атайын укуктары (КАУ)