+ Слово/выражение Дата
+ a flash in the pan 09 июля
жарк эткен чагылгандай
+ Роль насилия и ненасилия в истории человечества. 27 мая
Адамзаттын тарыхындагы зордук кылуунун жанан зордук кылбоонун ролу.
+ умозрительный 19 апреля
ой жүзүндө, назарыяттык, спекулятивдик, абстракттуу