Англисче-кыргызча сөздүк (2015-ж.) (Т. Абдиев, Л. Сыдыкова) (en-kg)

Англисче-кыргызча сөздүк

Түзгөн Таалайбек Абдиев, Лира Сыдыкова

“Биздин Мурас” коомдук фондунун демилгеси менен.

Сөздүк 58838 сөздөн турат

 


 

ШАРТТУУ КЫСКАРТУУЛАР

АНГЛИСЧЕ

 

а – adjective– имя прилагательное – сын атооч

abbr. – abbreviation– аббревиатура –аббревиатура

adv. – adverb– наречие – тактооч

cj. – conjunction– союз – байламта

int. – interjection– междометие – сырдык сөз

n. – noun– имя существительное –зат атооч

part. – particle– частица – бөлүкчө

past. – past indefinite – прошедшее простое – жөнөкөй өткөн чак

pl – plural – множественное число –көптүк сан

р.р. – past participle – причастиепрошедшего времени – өткөн чак атоочтук

pref. – prefix– приставка – префикс

prep. – preposition– предлог – предлог

pronoun. – pronoun– местоимение – ат атооч

sing. – singular– единственноечисло – жекелик сан

v. – verb– глагол – этиш

КЫРГЫЗЧА

aв. – авиация

австрал. – Австралияда колдонулат

авт. – автомобиль иши

ад. – адабий термин

амер. – американизм

анат. – анатомия

аңч. – аңчылык

арт. – артиллерия

археол. – археология

архит. – архитектура

аск. – аскердик термин

астр. – астрономия

а.ч. – айыл чарбасы

бакт. – бактериология

б.гр. – байыркы грекче

библ. – библеизм

биол. – биология

биохим. – биохимия

бот. – ботаника

геогр. – география

геол. – геология

геральд. – геральдика

гидр. – гидротехника

грам. – грамматикалык термин

дең. – деңизчилик термини

дин. – дин, диний термин

дип. – дипломатия

жам. – жамдама зат атооч

жарг. – жаргон, жаргонизм

жив. – живопись

зоол. – зоология

информ. – информатика

иск. – искусство

ит. – итальянча

какш. – какшык сөз

камс. – камсыздоо термини

кар. – карапайым сөз

карт. – карта оюнунун термини

кем. – кемсинтүү

кино. – кинематография

китеп. – китептик стиль

кур. – курулуш иши

лат. – латын(тили)

лингв. – лингвистика

мат. – математика

мед. – медицина

мек. – мектептик сөз

метеор. – метеорология

мин. – минералогия

миф. – мифология

муз. – музыка

ооз.– оозеки сөз

опт. – оптика

орой. – орой сөз

өтмө. – етме маани

палеонт. – палеонтология

парл. – парламенттик сөз

полигр. – полиграфия

поэт. – поэтикалык сөз

радио. – радиотехника

ритор. – риторикалык

саяс. – саясий термин

сейр. – сейрек учурда

сл. – сленг

спорт. – физкультура жана спорт

стил. – стилистика

там. – тамашалуу сөз

тар. – тарых

театр. – театралдык термин

тех. – техника

тлв. – телекөрсөтүү

тоо. – тоо иши

тоот. – тоотпоо

фарм. – фармакология

физ. – физика

физиол. – физиология

филос. – философия

фин. – финансы термини

фон. – фонетика

фр. – французча

хир. – хирургия

хим. – химия

чир. – чиркөө сөзү

шахм. – шахмат

шотл. – Шотландияда колдонулат

ыр. – ыр түзүү

эк.– экономика

эл.– электротехника

эвф. – эвфемизм

энт. – энтомология

эрк. – эркелетүү формасы

эск. – эскирген сөз

этн. – этнография

юр. – юридикалык термин